top of page

BAOBAB COWORKING OASIS ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) melyet az Árnika Real Estate Kft. (székhely: 1114, Budapest, Kemenes utca 14. , adószám: 14187425243, bankszámlaszám: 10405004-50495054-51531049, továbbiakban: Megbízott) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél Megbízó, Megbízók (a továbbiakban: Megbízó) közreműködése nélkül előre határozott meg az általa nyújtott egyéb irodai szolgáltatás általános feltételeinek rögzítése érdekében mely a Megbízott és Megbízó együttesen, mint Felek között létrejött az alábbiak szerint:

 

I. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyéb irodai szolgáltatási szerződéssel (a továbbiakban: Megbízási szerződés Szerződés) a Megbízott irodai szolgáltatást nyújt, a Megbízó igénybe veszi a Megbízási Szerződésben meghatározott időtartamra a Megbízott által nyújtott szolgáltatást/szolgáltatásokat.
2. A szerződő felek a Megbízási szerződésben kötelesek megállapodni • a hozzáadott szolgáltatásokról, • a szolgáltatások díjáról, • a teljesítés helyéről, • a szolgáltatás időtartamáról. 3. A Felek rögzítik, jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött szerződésen túl a fenti szolgáltatásokra adott Megbízott ajánlatát, amennyiben azt a Megbízó írásban elfogadta, illetve a fenti szolgáltatásokra adott Megbízó megrendelés, amennyiben a Megbízott azt írásban elfogadta. Jelen ÁSZF értelmezése során ezen (elfogadott) ajánlatot és megrendelést Szolgáltatói Szerződésnek tekintik a felek.

6. A megbízási szerződés létrejöhet a felek között írásban vagy ráutaló magatartással. Ráautaló magatartásnak minősül amennyiben a Megbízó birtokba veszi a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat.


II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Az ÁSZF alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni. 

• Közösségi Iroda: A 1114 Budapest, Kemenes utca 14. fsz. 2. ajtó alatt álló ingatlan területe.
• Napijegy: a Megbízó által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak igénybevételének napján 9:00 és 18:00 óra közötti igénybevételére jogosító jegy. 
• Próbanap: a Felek által legfeljebb egy alkalommal megköthető Megbízási Szerződés, amely alapján a Megbízó jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a szerződéskötés napján munkanapokon 9:00 és 18:00 óra között igénybe venni;
• 5 alkalmas bérlet: A Felek által megkötött Megbízási Szerződés, amely alapján a Megbízó jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Megbízási szerződés megkötésétől számított 31 (harmincegy) napon belül, összesen 5 (öt) munkanapon 9:00 és 18:00 óra között igénybe venni.

• 10 alkalmas bérlet: A Felek által megkötött Megbízási Szerződés, amely alapján a Megbízó jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Megbízási szerződés megkötésétől számított 31 (harmincegy) napon belül, összesen 10 (tíz) munkanapon 9:00 és 18:00 óra között igénybe venni.
• Havijegy: a Felek által megkötött Megbízási Szerződés, amely alapján a Megbízó jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Megbízási Szerződés megkötésétől számított 31 (harmincegy) napon belül, munkanapokon 9:00 és 17:30 óra között igénybe venni. 
• Tárgyaló / Rendezvény: a Felek által megkötött Szerződés, melyben a Megbízó az általa megjelölt létszámhoz szükséges irodai eszközök kizárólagos használatára jogosult az e-mail útján igényelt és a Megbízott által visszaigazolt időtartalmon belül. Minden megkezdett órában az árajánlat vagy árlista egy órányi díja költségként jelenik meg.
• Árjegyzék: a Megbízott által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a honlapon (http://baobabcoworking.hu/prices). Honlapon megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak.
• Megbízási Szerződés: A Megbízott és Megbízó között létrejött írásbeli vagy szóbeli megállapodás melyre az ASZF, Megbízási Szerződésként, Megállapodásként vagy Tárgyalóbérleti szerződésként egyaránt hivatkozhat.

III.SZERZŐDŐ ÜGYFELEK NYILVÁNTARTÁSA, ADATKEZELÉSE
1. A Megbízott jogosult a vele Megbízási Szerződést kötő Megbízók Személyes Adatairól (a jelen pont alkalmazásában együttesen: Adatok) nyilvántartást vezetni. A Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak esetleges következményeiért az érintett jogi személy vagy más szervezet Megbízó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
2. A Megbízott az Adatokat a Megbízási Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 1 (egy) évig jogosult kezelni. A Megbízott az adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat - jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva - az érintett hozzájárulása nélkül a Megbízási Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. A Megbízott a számlázással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult a Megbízók Adatait az e körben a Megbízott részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani. 
3. A Megbízó a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a Megbízott köteles a Megbízóra vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül törölni. 

4. A Megbízott a Közösségi Iroda területén a vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtethet. A Megbízó a Közösségi Iroda területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízó a Közösségi Iroda területén képfelvételt rögzítsen, azt legfeljebb 3 (három) munkanapig tárolja, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon felhasználja.

 

IV. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
1. A Megbízó jogosult előlegfizetés kikötésére.
2. A megállapított szolgáltatási díj összege a Megbízott alanyi adómentes státuszára való tekintettel az ÁFA összegét nem tartalmazza. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Megbízott alanyi adómentes státusza bármely okból megváltozik, illetve ÁFA felszámítására kötelezetté válik, úgy a szolgáltatási díj nettó összegnek tekintendő, amelyen felül Megbízott jogosult az ÁFA összegét is érvényesíteni Megbízóval szemben.
3. A Megbízott jogosult a Megbízó által fizetendő díj utólagos (a Megbízási szerződés megkötését követő, de legkésőbb a megbízás tényleges megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére az adók, illetékek és egyéb kötelező terhek változása miatt, azok emelkedésével arányosan.
A módosított szolgáltatási díj számításának módja: a díjemelés oka miatt a Megbízóra háruló többletfizetési kötelezettségnek az aktuális megbízók száma alapján egy fő megbízóra jutó hányadrésze. A Megbízott a díjemelés mértékéről és indokáról minden esetben írásbeli tájékoztatót küld. A Megbízó által a Megbízási Szerződés alapján fizetendő szolgáltatási díj nem emelhető a megbízás tényleges megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a szolgáltatási díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, a Megbízó 5 napon belül elállhat a szerződéstől a jelen Szerződés V. fejezetének rendelkezései szerint. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a Felek módosíthatják a köztük fennálló szerződést.
4. A Megbízási Szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve annak megkötésekor a szolgáltatási díj 100%ának befizetése követelhető.
5. A Napijegy megváltása, illetve Próbanap Szerződés, 5 Alkalmas bérlet Szerződés, 10 Alkalmas bérlet Szerződés, Havi bérlet Szerződés kötése esetén a Megbízó köteles a szolgáltatási díjat a jegy megváltásával, illetve a Szerződés megkötésével egyidejűleg, legfeljebb 1 (egy) napon belül, kiegyenlíteni.
6. Tárgyaló/Rendezvény Megbízási Szerződés esetén a Megbízó köteles az esedékes használati díjat a Megbízó által szervezett esemény használatának befejezését követő 7 (hét) napon belül, készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalásos fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni. 
7. Kézpénzes fizetés esetén a Megbízó köteles a szolgáltatási díjat a Megbízási Szerződés megkötésével egyidejűleg, legfeljebb 1 (egy) napon belül, készpénzben kiegyenlíteni. 10. Banki átutalásos fizetés esetén a Megbízó köteles a szolgáltatási díjat 7 (hét) napon belül a Megbízó 11773119-00708461-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

8. A Megbízó köteles a Megbízott által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni.
9. Banki átutalás esetén a Megbízói teljesítés időpontjának azt tekintik a Felek, amikor az átutalt összeg a Megbízott bankszámláján jóváírásra került.
10. A Fizetési késedelem esetén a Megbízó minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. 


V. SZOLGÁLTATÁSOK

1. A Megbízott - amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik - az egyes Megbízási Szerződések alapján a jelen fejezet szerinti Szolgáltatások nyújtására köteles. 2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Közösségi Irodába hozott tárgyak és értékek őrizetéről maga gondoskodik. A Zárható irattartón kívül a Megbízó által elhelyezett vagy otthagyott tárgyakért, értékekért a Megbízott nem felel, azért felelősséget nem vállal.
3. A Szerződést kötő fél - a megváltott jegy, illetve megkötött Szerződés típusától függő időtartamon belül - az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

• Recepciós szolgáltatás igénybevétele

• Kávé és tea fogyasztás

• A szóbeli megállapodásnak megfelelő mennyiségű papír nyomtatása

• Szkennelés

• Zárható szekrény biztosítása a meglévő kapacitás erejéig

• vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata
4. Tárgyaló / Rendezvény: A szerződés alapján a Megbízó az általa megjelölt tárgyaló használatra jogosult az e-mail útján igényelt, a Megbízott által visszaigazolt időtartamon belül.
• Bútormozgatás esetén a Megbízott jogosult a weboldalon feltüntetett összegű árat, vagy a Felek közt megállapodott összeget felszámolni
• A szerződésben megjelölt időtartalmon belül a megbízó jogosult whiteboard használatára, flipchart használatára ha ezek rendelkezésre állnak.

 

VI. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. A Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott és/vagy attól eltérő feltételeket a Felek a Megbízási Szerződésben kötelesek írásban rögzíteni.
2. Ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szerződési feltétel és a Megbízási Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

3. A Megbízási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A Megbízási Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik.
 

VII. ELÁLLÁSI FELTÉTELEK
1. A Megbízó a Megbízási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal a bérlet tényleges megkezdése előtti 10. napig bármikor elállhat, erről a döntéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízót (a szolgáltatás Megbízó általi lemondása). Felek rögzítik, hogy az elállás napjának azt a napot tekintik, amely napon az elállásról szóló nyilatkozat a Megbízotthoz beérkezett. Elállásnak minősül az is, ha a Megbízó – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg a szolgáltatás igénybevételt. Ilyen esetben a bérlet igénybevételének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
2. Amennyiben a Megbízó a szolgáltatás igénybevételének tényleges megkezdését megelőző 10 napon belül áll el a szerződéstől a Megbízott bánatpénzt köt ki, amelynek mértéke a bérlet tényleges megkezdését megelőző:

• 9-8. nap közötti elállás esetén a teljes szolgáltatási díj 40 %-a,
• 7-5. nap közötti elállás esetén a teljes szolgáltatási díj 70 %-a,

• 4. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a szolgáltatási díj 100 %-a.
3. A Megbízott legkésőbb a szolgáltatás tényleges megkezdése előtt bármikor írásban tett nyilatkozattal elállhat a megbízási szerződéstől. Amennyiben a Megbízott nem a Megbízó érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a Megbízó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására aza Megbízottnak lehetősége van. Ha a Megbízott helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a Megbízó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Megbízott köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, azonban harmadik személy(ek)nél teljesítendő ún. helyettesítő szolgáltatás szolgáltatására nem köteles és nem is kötelezhető.

4. A Megbízott nem köteles megtéríteni a Megbízónak a felmerült kárát, amennyiben azért áll el a megbízási szerződéstől, mert a jelentkezők/megrendelők létszáma a meghirdetett résztvevői számot meghaladja, és a Megbízott elállásáról a Megbízót tájékoztatták.

5. A Megbízott szintén nem köteles a felmerült kár megtérítésére, ha az elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (Vis Maior).
6. Amennyiben a Megbízott a megbízás tényleges megkezdését követően arról dönt, hogy a fent hivatkozott körülményekre, vagy biztonsági-, politikai helyzetre tekintettel saját döntési jogkörben a megbízás elhalasztása, vagy módosítása vagy megszakítása szükséges, a Megbízó a befizetett szolgáltatási díj teljes, vagy részleges visszafizetésére tarthat igényt.

 

VIII. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. Határozott időtartam lejárta: A Megbízási Szerződés a Fogalommeghatározásoknál rögzített határozott időtartam elteltével megszűnik. A határozott időtartamon belül a Megbízási

Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben foglalt okokból és módon kerülhet sor, a Megbízási Szerződés indokolás nélküli felmondásának nincs helye. 
2. Azonnali hatályú felmondás: A vétlen Fél jogosult a Megbízási Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Megbízási Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható.
3. A Megbízott különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Megbízási Szerződést, ha: 

• a Megbízó bármely fizetési kötelezettségével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esett,

• a Megbízó - illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy - szándékos magatartásával akár a Megbízottnak, akár a Megbízott más, további Megbízójának kárt okoz. 
4. A Megbízó különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

• a Megbízott a Megbízási Szerződés szerinti Szolgáltatásokat Napijegy, illetve Próbanap Szerződés esetén 2 (kettő) órát, egyéb Megbízási Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja,

• a Megbízott a Megbízási Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok, illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket Napijegy, illetve Próbanap Szerződés esetén 2 (kettő) órán, egyéb Megbízási Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg.
5. A Megbízott azonnali hatályú felmondása esetén jogosult a Megbízási Szerződés szerinti teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.
6. A Megbízó azonnali hatályú felmondása esetén a Megbízott köteles a Megbízási Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét visszatéríteni, és a Megbízó követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Megbízó által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét. 

 

IX. FELELŐSSÉG
1. A Megbízott kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások folyamatos, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget. A harmadik személyek közreműködésével nyújtott közvetett szolgáltatások kapcsán a Megbízott vállalja, hogy a Megbízó jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát észszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a Megbízott szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.
2. A Megbízott - a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét leszámítva - nem vállal felelősséget a Megbízó által a Közösségi Iroda területére behozott, vagy ott bármely a eszközökben vagy azon túl tárolt vagyontárgyaiban, illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért.
3. A Megbízott a Közösségi Irodán belül található irodai szolgáltatást igénybe vevő harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A Megbízott a Megbízási Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Megbízókkal szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 

4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a vásárolt Szolgáltatásokban kivételesen korlátozás fordulhat elő, amikor a Megbízott szemináriumot, vagy kiállítást szervez, amelyről a Megbízott legalább 24 órával az esemény előtt értesíti a Megbízót. Ebben az esetben a Szerződés szerinti határidők a szeminárium, vagy kiállítás időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. A Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a szeminárium, vagy kiállítást miatt megváltozott munkanapok száma nem haladhatja meg a kettőt 31 naptári napon belül.


X. VIS MAIOR
1. A Megbízott mentesül a Megbízási Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Megbízási Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a Megbízott a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, útlezárások, természeti vagy elemi csapás, földrengés, stb. 
2. Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a Megbízottnak haladéktalanul értesítenie kell az érvényes Megbízási Szerződéssel rendelkező Megbízókat a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. 

 

XI. ÁSZF KÖZLÉSE
1. A Megbízott a Megbízási Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Megbízott a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, illetve annak a Közösségi Iroda mindenki által elérhető helyen való elhelyezésével lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötését megelőzően megismerje. 

2. A Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy az általa előzetesen megismert és a megbízási Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását papír alapon, vagy elektronikus formátumban kéri. 

 

XII. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. A Megbízott bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a fedlapon megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon és a Közösségi Irodában mindenki számára elérhető nyomtatványon szereplő dátum közzétételének napja. A módosításokat - az alábbi kivétellel - a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. 

2. A Házirend módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a Megbízott köteles a Házirend módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően - elektronikus úton - elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Megbízási Szerződéssel rendelkező Megbízók részére. 
 

XIII. ALKALMAZANDÓ JOG
1. A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 
2. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, a Felek közötti jogviszonyban az utóbbit kell alkalmazni. 

 

XIV. ILLETÉKESSÉG KIKÖTÉSE
1. A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos - a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó - vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.

bottom of page